„Nyerő alkat vagy? nyereményjáték”
Adatkezelési tájékoztató
(„Tájékoztató”)
2016. augusztus 29. napjától hatályos

Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574 ) mint adatkezelő és a Plenaris Software Developement Kft. ( Székhelye: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4., Cégjegyzékszám: 16-09-015424) mint adatfeldolgozó (a továbbiakban „Játék lebonyolítója”), tiszteletben tartja a www.nyeroalkatvagy.hu weboldalon regisztráló játékos (a továbbiakban Résztvevő) személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.
Az NN Biztosító Zrt. által megbízott függő és független biztosítás/pénzügyi közvetítők, tagszervezők is adatfeldolgozónak minősülnek. Az NN Biztosító Zrt. által igénybe vett további adtafeldolgozók listája a https://www.nn.hu/web/guest/adatvedelmi-szabalyzat honlapon található.

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztassuk a Résztvevőket arról, hogy hogyan használjuk fel „Nyerő alkat vagy?” promóciós játék (továbbiakban: „Játék”) során birtokunkba kerülő személyes adataikat, és hogy milyen jogaik vannak az adatkezeléssel kapcsolatban. Az adatkezelés kizárólag a regisztráció során a Résztvevők által önkéntesen megadott adatok és a hozzájárulása alapján történik.

Tájékoztatjuk, hogy a Játékban való részvétel alapfeltétele a regisztráció.

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen Tájékoztatóban foglaltakat!

A Játékhoz kapcsolódó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-77122

 1. Adatkezelési nyilatkozat

  A jelen Tájékoztató megismerése után a www.nyeroalkatvagy.hu weboldalon történő regisztrációval és a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásával a Résztvevő kellő megfontolás után önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a következő személyes adatait (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, kérdőívben megadott válaszok alapján készülő profil) a hozzájárulása alapján jelen tájékoztatóban meghatározott ideig az alábbi 1.1 és 1.2. pontban meghatározott célokból nyilvántartsa, kezelje és továbbítsa.

  1. A Játék alatt:
   • a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza a Játékban való részvétel, a nyereménysorsolás és a nyeremények átadása céljából a sorsolás időpontjától számított 60 napig nyilvántartja és kezeli,
   • illetve a nyereményre való jogosultság esetében a nyertes nevét, lakcímét és adószámát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározottak szerint és ideig kezeli;
   • a nyereményre való jogosultság esetében nevüket és lakcímüket (kizárólag a település nevét) Játék lebonyolítója a Játék vagy a saját honlapján, nyilvánosságra hozza és a Játék lezárását követő 1 évig elérhetővé teszi;
   • a nyeremény átadásáról kép-, hang - és filmfelvétel készüljön, és idő és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül - ezen felvételeket az Adatkezelő akár egészben, akár részleteiben a Résztvevő visszavonó nyilatkozatáig felhasználhatja, és így azokat harmadik személyekkel megoszthatja, nyilvánosságra hozhatja és ezen célból a következő személyes adatait (név, fénykép, film, video, kép és hanganyag) visszavonásig kezelje, valamint hogy
   • alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül az Adatkezelő ezen felvételeket akár egészben, akár részleteiben, akár videó filmként az Adatkezelő mindenkori hivatalos honlapján, illetve az NN cégcsoport honlapján, közösségi honlapján (SAM), valamint a Adatkezelő saját közösségi média profilján (Facebook, Twitter), videó megosztó csatornán (Youtube) harmadik személyek által is hozzáférhető módon elhelyezheti, és ezen honlapok működési ideje alatt a Részvevő visszavonó nyilatkozatáig felhasználhatja.
  2. A Játék után:
   1. az NN Biztosító Zrt., mint adtakezelő a megadott fenti személyes adatait közvetlen kapcsolattartás és üzletszerzés, piackutatás, továbbá üzleti kommunikáció, valamint elektronikus hirdetés céljából feldolgozza, nyilvántartsa és a szolgáltatásait – ide értve az általa mint pénzügyi vagy biztosításközvetítő, illetve tagszervező által közvetített szolgáltatásait is – részére közvetlen üzletszerzés útján ajánlhassa fel, - beleértve a biztosításközvetítői hálózathoz való csatlakozás lehetőségének felajánlására vonatkozó felhívás megküldését is -, valamint más ezek iránt érdeklődő személy ajánlásának kérését elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy egyéb telekommunikációs eszköz, valamint személyes megkeresés útján, továbbá, hogy e-mail címére elektronikus hirdetést küldjön (közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés) a Résztvevő visszavonó nyilatkozatáig;
   2. az NN Biztosító Zrt. a részére megadott fenti személyes adatait, átadja a vele biztosítás/pénzügyi közvetítői jogviszonyban álló függő vagy független ügynökei/tagszervezői, mint adtafeldolgozói részére abból a célból, hogy rajtuk keresztül a szolgáltatásait – ide értve az általa mint pénzügyi vagy biztosításközvetítő, illetve tagszervező által közvetített szolgáltatásait is – részére közvetlen üzletszerzés útján ajánlhassa fel,
   3. az NN Biztosító Zrt., a részére megadott fenti személyes adatait átadja az NN Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/B), mint adatkezelő részére abból a célból, hogy a társaság ezen adatokat üzletszerzés céljából kezelje a Résztvevő visszavonó nyilatkozatáig.
   4. az NN Biztosító Zrt., a megadott fenti személyes adatait átadja a Contractums Global Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.) mint adatkezelő részére abból a célból, hogy a társaság ezen adatokat közvetlen kapcsolattartás és üzletszerzés, piackutatás, továbbá üzleti kommunikáció, valamint elektronikus hirdetés céljából feldolgozza, nyilvántartsa és a szolgáltatásait (akciókat, fogyasztói- vagy nyeremény-játékokhoz kapcsolódó ajánlatokat) részére közvetlen üzletszerzés útján ajánlhassa fel elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy egyéb telekommunikációs eszköz, valamint személyes megkeresés útján, továbbá, hogy e-mail címére elektronikus hirdetést küldjön 5 évig, illetve a Résztvevő visszavonó nyilatkozatáig;
 2. A kezelt személyes adatok köre

  A regisztráció során a Résztvevő által önkéntesen megadott következő személyes adatok: név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, kérdőívben megadott válaszok alapján készülő profil (a továbbiakban: „Személyes Adat”)

  A gazdasági adatok (a Résztvevő pénzügyi szokásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszok) megadása önkéntes, nem szükséges a regisztrációhoz azonban, ha ismerteti azokat, akkor az Adatkezelő a kapott információkat a személyre szabott megkeresés céljából felhasználhatja.

 3. Az adatkezelés időtartama

  Az adatkezelők a Résztvevő Személyes Adatait a fenti 1.1 és 1.2. pontban meghatározott időtartamig jogosultak nyilvántartani és kezelni.

 4. Személyes adatok hitelessége, módosítása, törlése

  A regisztráció során megadott Személyes Adatok hitelességéért, pontosságáért és valóságáért való felelősség a Résztvevőt terheli.

  A Résztvevőnek bármikor jogában áll a Személyes Adatainak módosítását kérni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni és az adatkezelést megtiltani.

  A Személyes Adatainak az adatbázisból való törlése vagy a Személyes Adatainak módosítása az időponttól függően a megfelelő lenti email cím(ek)re eljuttatott írásbeli kérésre történik.

  A Játék ideje alatt (2016. augusztus 29- 2016.október 20) írásban az NN Biztosító Zrt. 1364 Budapest, Pf. 247 címre küldött levél formájában vagy elektronikus úton a nyeroalkatvagy2016@gmail.com címre küldött e-mailben. A visszavonó nyilatkozatot az Adatkezelős és a Játék lebonyolítója 8 munkanapon belül dolgozza

  A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését, vagy a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint a közvetlen üzleti célból történő megkereséshez, a meghatározott társaságokhoz való adattovábbításhoz megadott hozzájárulásának visszavonását a nyereményjáték lezárása előtt kérelmezi.

  Játék lezárást követően:
  NN Biztosító Zrt.
  Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:

  • e-mailben: adatvedelem@nn.hu
  • postai úton: a 1364 Budapest, Pf.: 247. levelezési címre.

  NN Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.:
  Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:

  • e-mailben: nn@nn.hu
  • postai úton: a 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.

  Contractums Global Zrt.
  Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:

  A Résztvevő regisztrált adatai törlésre kerülnek annál az adatkezelőknél, amelyet értesített az adatkezelés visszavonásáról.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelők a Résztvevő személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után adnak tájékoztatást.

 5. Adatbiztonság

  Az NN Biztosító Zrt. gondoskodik a Résztvevő Személyes Adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevő Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
  • gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

  Az adatkezelő biztonsági intézkedésekkel védi a Résztvevő Személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje a Résztvevő Személyes adatait.

 6. Adattovábbítás

  A Résztvevő személyes adatainak továbbítására kizárólag a Résztvevő hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.
  A jelen Adatvédelmi tájékoztató megismerése után a www.nyeroalkatvagy.hu weblapon történő regisztrációval és a hozzájáruló nyilatkozat megtételével a Résztvevő hozzájárul ahhoz, az NN Biztosító Zrt., a megadott fenti személyes adatait átadja

  • az NN Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/B) részére abból a célból, hogy a társaság ezen adatokat üzletszerzés céljából kezelje a Résztvevő visszavonó nyilatkozatáig.
  • Contractums Global Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.) részére abból a célból, hogy a társaság ezen adatokat közvetlen kapcsolattartás és üzletszerzés, piackutatás, továbbá üzleti kommunikáció, valamint elektronikus hirdetés céljából feldolgozza, nyilvántartsa és a szolgáltatásait (akciókat, fogyasztói- vagy nyeremény-játékokhoz kapcsolódó ajánlatokat) részére közvetlen üzletszerzés útján ajánlhassa fel elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy egyéb telekommunikációs eszköz, valamint személyes megkeresés útján, továbbá, hogy e-mail címére elektronikus hirdetést küldjön 5 évig, illetve a Résztvevő visszavonó nyilatkozatáig;
 7. Az érintett jogai

  Résztvevőnek az Info tv. rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjen az Adatkezelő(k)től személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:

  NN Biztosító Zrt.:

  • e-mailben: adatvedelem@nn.hu
  • postai úton: a 1364 Budapest, Pf.: 247. levelezési címre.

  Contractums Global Zrt.

  Adatfeldolgozással kapcsolatos kérdéseit az alábbi elérhetőségeken kaphat:
  Plenaris Software Developement Kft.

  • e-mailben: info@psdlmited.hu
  • postai úton: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

  Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az adatkezelő(k) a Résztvevő személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad(nak) tájékoztatást.

 8. Jogorvoslati lehetőségek

  Résztvevő a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő(k) ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

  • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • honlap: www.naih.hu

  Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelő(k)höz, illetve az NN Biztosító Zrt. vonatkozásában közvetlenül belső adatvédelmi felelőséhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.

 9. Cookie-k és adatfigyelés

  A Plenaris Software Developement Kft. információt gyűjthet a www.nyeroalkatvagy.hu látogatója által történő használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ, amelyet a látogató böngészőprogramja a számítógépe merevlemezén tárol. Amikor a látogató visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az adott webhely tulajdonosának a látogató legutóbbi látogatásáról. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, ám ez a program beállításainak megváltoztatásával rendszerint kiküszöbölhető. Ha a látogató úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.
  A Plenaris Software Development Kft. azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a webhely különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolja a személyes adatokhoz. A Szervező cookie segítségével biztosítja azt, hogy a webhely felismerje a látogató böngészőjét, és ezen keresztül a látogatót. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint a látogató elhagyja a webhelyet. Cookie-k alkalmazásának eredménye, hogy a látogató gyorsan haladhat oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy a látogató nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.